Author Topic: Interesting things found in Seforim thread  (Read 20343 times)

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #80 on: July 11, 2012, 02:13:07 PM »
כותב הג''ר עקיבא איגר זצ''ל, ''לדעתי הנפש מתפעלת וכו' מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר''

עי' בההקדמה לשו''ת רעק''א, שהובא מכתב מהג''ר עקיבא איגר זצ''ל לבנו הג''ר שלמה זצ''ל, וז''ל, והנני רואה שבני הגנ''י כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין ע''ז שיהיה נדפס על נייר יפה, דיו שחר, ואותיות נאותות, כי לדעתי הנפש מתפעלת, והדעת מתרוחת, והכונה מתעוררת, מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר, וההיפך בהפכו אם הכתב מטושטש, והוא כמעט כדרך מ''ש ז''ל כל הקורא בלא נעימה כו' ונתתי להם כו' ומשפטים בל יחיו בם, כי אלו מעירים ומשמחים הנפש, והכונה נכונה עם השמחה אל הדבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף, עכ''ל.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #81 on: July 15, 2012, 11:43:00 PM »
ביאור מהתורת חיים למה התורה מתשת כוחו של אדם

עי' בספר תורת חיים סנהדרין דף כ''ו: ד''ה מפני שכותב וז''ל, מפני שהיא מתשת כוחו של אדם; לכאו' משמע שע''י טורח עמלה של תורה קאמר שמתשת כוחו של אדם, ואין נראה, דחוטבי עצים וחוצבי אבנים ושאר בעלי מלאכות, טורח מלאכתן מרובה מעמלה של תורה, ואדרבה דרכיה דרכי נועם, וכל העוסק בה יש לו קורת רוח ודעתו נחה. לכך נראה דמה שהיא מתשת כחו של אדם לאו מפני טורח עמלה הוא, אלא שכן היא דרכה של תורה, שכל העוסק בה נעשה כח חומרו תש, כדי שיתגבר עליו כח נשמתו דעתו וחכמתו, שכל זמן שחומרו של אדם מתגבר, אין דעתו נכונה וצלולה. ומהאי טעמא אמרו חז''ל תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין מוסיפין חכמה, לפי שלעת זקנתן תש כח חומר שלהן, לכך דעתו נוספת. וכן משמע מעובדא דריש לקיש בפרק השוכר את הפועלים, דהוי קא חזי ליה לרבי יוחנן דקא סח בירדנא, ושוור לירדנא אבתריה, א''ל חילך לאורייתא, א''ל שופרך לנשי, א''ל אי הדרת בך יהבינא לך אחותי, קביל עליה, בעי למיהדר לאתויי מאני ולא מצי הדר, ופירש''י ז''ל שם, דמשקבל עליו עול תורה תשש כחו, אלמא אע''ג דאכתי לא הוה טרח ולא עמל בה נעשה תש כחו רק בקבלה בעלמא, וצריך לומר דכך היא דרכה של תורה כדפי', עכ''ל.
ועי' באפיקי יהודה דרוש העשרים אות ט''ו, שמביא דברי התורת חיים הנ''ל וכותב וז''ל, ונראה לי כי זהו מה שרמזו רבותינו ז''ל (שבת דף קמ''ו., ע''ז דף כ''ב:) במאמרם ז''ל, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, עכו''ם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן, ע''כ, והיינו כי אין לך זוהמא יותר גדולה מהכח המתעורר אשר ישנו בחומר החזק והגס בהיותו בתקפו, כל זמן שמבקש תפקידו. וקאמרי דישראל שעמדו על הר סיני וקבלו על עצמם שמירת התורה, תש כחם הגופני, כי שלימות הצורה אשר היה להם מאז החלישה את החומר, אבל האומות עוד אכלם בפיהם, עכ''ל.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline L'Chaim

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Apr 2012
 • Posts: 758
 • Total likes: 1
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #82 on: July 16, 2012, 06:24:19 AM »
מס' סוכה דף מח':- שכתוב בה: "הנהו תרי מיני חד שמיה ששון, וחד שמיה שמחה, אמר ליה ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך דכתיב: "ששון ושמחה ישיגו וגו' ", אמר ליה שמחה לששון: אנא עדיפנא מינך, דכתיב: "שמחה וששון ליהודים", אמר ליה ששון לשמחה: חד יומא שבקוך ושריוך פרוונקא דכתיב: "כי בשמחה תצאו", אמר ליה שמחה לששון: חד יומא שבקוך ומלו בך מיא דכתיב: "ושאבתם מים בששון". אמר ליה ההוא מינא דשמיה ששון לר' אבהו: עתידיתו דתמלו לי מים לעלמא דאתי דכתיב: "ושאבתם מים בששון", אמר ליה: אי הוה כתיב לששון, כדקאמרת. השתא דכתיב בששון משכיה דההוא גברא משוינן ליה גודא ומלינן ביה מיא".

עברית: שני מינים היו, אחד היה שמו ששון, ואחד היה שמו שמחה. אמר לו ששון לשמחה, אני עדיף ממך כיון שכתוב "ששון ושמחה ישיגו" [ששון מוקדם בפסוק]. אמר לו שמחה לששון, אני עדיף ממך כיון שכתוב "שמחה וששון ליהודים". אמר לו ששון לשמחה, יום אחד יעזבוך ויעשו אותך כשליח שכתוב "כי בשמחה תצאו". אמר לו שמחה לששון, יום אחד יעזבוך וימלאו בך מים שכתוב "ושאבתם מים בששון". אמר אותו המין ששמו ששון לר' אבהו: לעתיד בעולם הבא, אתם תמלאו לי מים שכתוב "ושאבתם מים בששון". אמר לו [ר' אבהו לששון], אם היה כתוב לששון, אז הכוונה היתה כמו שאמרת, אבל עכשיו שכתוב בששון, אז הכוונה היא שבעורו של האדם שנקרא ששון, נעשה נוד ונמלא בו מים".
« Last Edit: July 16, 2012, 06:31:34 AM by L'Chaim »

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #83 on: July 22, 2012, 12:57:59 AM »
''כותב הקונטרס הספיקות, ''כן דרך כל משכיל, יתאוה להודיע לזולתו מכל מה שישיג וישכיל מעוצם בינתו

עי' בהקדמת הג''ר יהודה הכהן זצ''ל בעל מחבר ספר 'קונטרס הספיקות' לספר 'קצות החושן' שחיבר אחיו, שכותב וז''ל, גם ידעתי את נפשו
וגודל תשוקתו להפיץ חוצה מעייני חכמתו, כי כן דרך כל משכיל, יתאוה להודיע לזולתו מכל מה שישיג וישכיל מעוצם בינתו. והרב מוהר''י מוסקאטו ז''ל כתב, שאם היה אפשר לאדם עלותו השמימה לראות בצבאות מעלה סדרם וישרם, לא היה מתענג בהשגתו עד שובו הנה לספר לחביריו את המראה הגדול ההוא וכו'. ורבנו יונה ז''ל בפרק אין עומדין כתב ז''ל, כשהדברים טובים בעיני האדם יש לו חשק לאמרם, ומתוך שרואה אותן נאותין, אינו מבקש עת ראוי שיצא מפיו כל דבר ודבר על אופניו, ואומר אותם בלא עתם, ואין מעלתם ניכרת, עכ''ל.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline PlatinumGuy

 • Dansdeals Lifetime 10K Presidential Platinum Elite
 • *******
 • Join Date: Apr 2011
 • Posts: 14939
 • Total likes: 2409
 • DansDeals.com Hat Tips 11
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #84 on: July 22, 2012, 09:07:13 AM »
Here's for betting u heard that from R Chaim Shmuelvitz (in sichos mussar)
״וזה כלל גדול: שישנא אדם כל דבר שקר. וכל מה שיוסיף שנאה לדרכי השקר יוסיף אהבה לתורה.״ - אורחות צדיקים

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #85 on: July 22, 2012, 02:40:25 PM »
Here's for betting u heard that from R Chaim Shmuelvitz (in sichos mussar)
I actually didn't. where does he speak about this?
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Galitzyaner

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 2957
 • Total likes: 86
 • DansDeals.com Hat Tips 13
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #86 on: August 07, 2012, 02:49:19 AM »
הסבר מהג''ר יוסף שלום אלישיב שליט''א, למה מתפשטת המחלה שאין לה תרופה

עי' בקובץ תשובות להג''ר יוסף שלום אלישיב שליט''א ח''ג סי' ק''ה שכותב וז''ל, ומה הפלא שכידוע בזמן האחרון מתפשטת המחלה שאין לה תרופה, שהרי זה מדה כנגד מדה, שהרי הגמ' בשבת קי''ט אמרו ''כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו'', עכ''ל, ע''ש.
Yeah yeah, blame it on the blogs...  :-X
"היינטיקע "גדולים
« Last Edit: August 07, 2012, 02:53:31 AM by Galitzyaner »

Offline skyguy918

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Mar 2011
 • Posts: 3778
 • Total likes: 804
 • DansDeals.com Hat Tips 1
 • Gender: Male
  • View Profile
 • Location: Queens, NY
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #87 on: August 07, 2012, 11:35:22 AM »
Yeah yeah, blame it on the blogs...  :-X
"היינטיקע "גדולים

So let me get this straight. You respond to a quote from the gadol hador, who was just niftar (we're not even out of sholoshim yet!), that said that this dor has a problem with being mevaze talmidei chachomim, by essentially being mevaze all of the greatest talmidei chachomim of our dor in one fell swoop.

Elul is coming, I hope you take the opportunity to do teshuva for this.

Offline Galitzyaner

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 2957
 • Total likes: 86
 • DansDeals.com Hat Tips 13
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #88 on: August 07, 2012, 12:52:56 PM »
So let me get this straight. You respond to a quote from the gadol hador, who was just niftar (we're not even out of sholoshim yet!), that said that this dor has a problem with being mevaze talmidei chachomim, by essentially being mevaze all of the greatest talmidei chachomim of our dor in one fell swoop.

Elul is coming, I hope you take the opportunity to do teshuva for this.
" from the gadol hador"  Is there a list?  Forbes 500, Gedolim 36? But you say "the", i.e. there's no other..  I see where your coming from, that's possibly where this whole mentality of "dor having a problem..." also comes from...
Waiting for the magic word "daas Torah"!

"by essentially being mevaze all of the greatest talmidei chachomim of our dor in one fell swoop"  ??? hmmm
?מנה"מ

Offline skyguy918

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Mar 2011
 • Posts: 3778
 • Total likes: 804
 • DansDeals.com Hat Tips 1
 • Gender: Male
  • View Profile
 • Location: Queens, NY
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #89 on: August 07, 2012, 02:15:30 PM »
" from the gadol hador"  Is there a list?  Forbes 500, Gedolim 36? But you say "the", i.e. there's no other..  I see where your coming from, that's possibly where this whole mentality of "dor having a problem..." also comes from...
Waiting for the magic word "daas Torah"!

"by essentially being mevaze all of the greatest talmidei chachomim of our dor in one fell swoop"  ??? hmmm
?מנה"מ

Labels aside, is your opinion of Rav Elyashiv zt"l and the major charedi rabonim that others refer to as gedolim so low that you feel comfortable writing repeatedly (as if you're making sure we didn't miss it the first few times) that we no longer have people worthy of the title gadol?

I'm not saying you have to agree with and adhere to everything a specific rov says. But I would expect every Jew to show respect to talmidei chachomim, and as you've so tastelessly shown, we don't see that anymore.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #90 on: August 07, 2012, 06:53:12 PM »
skyguy918 for president!!!!
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline meshugener

 • Dansdeals Lifetime Presidential Platinum Elite
 • *********
 • Join Date: Feb 2012
 • Posts: 7085
 • Total likes: 62
 • DansDeals.com Hat Tips 4
 • Gender: Female
  • View Profile
 • Location: DDF
 • Programs: Amex Platinum, Chase Freedom 10X10 Exclusives, Avis Presidents Club, National Executive, Hertz 5 Star, Hilton Gold, Accor Platinum, Hyatt Platinum, Marriott Silver, SPG Gold, Club Carlson Gold
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #91 on: August 07, 2012, 10:37:47 PM »
And me for???
Love me or hate me. I still love you.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #92 on: August 07, 2012, 11:42:31 PM »
And me for???
secretary of the department of sanitation :P
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Galitzyaner

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 2957
 • Total likes: 86
 • DansDeals.com Hat Tips 13
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #93 on: August 08, 2012, 12:27:48 AM »
Labels aside, is your opinion of Rav Elyashiv zt"l...
I actually hold very highly of Rav Elayshiv זכותו יגן עלינו, at the moment I am short of words (and time) to describe my great admiration.  He was a tremendous talmid chacham דלא פסיק פומיה מגירסא, and (I guess -what do I know) a tzadik too. 
He was a special yid.

However, does that mean that he was my Posek, or that I agree with everything he says?  Not necessarily.

...and the major charedi rabonim that others refer to as gedolim...

Where do I mention them?

Although you maybe right that I do sometimes feel that...
...is your opinion .... that we no longer have people worthy of the title gadol?
Why do you (and many like you) have no tolerance for others?
No sooner any opinions are challenged, you accuse them of being "mevaze...", against "daas Torah" against "gedolim" bla bla.

You must have loved that Asifa  :P
I must commend you for writing:
Labels aside,
At least that we can agree on!  :D

Offline Galitzyaner

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 2957
 • Total likes: 86
 • DansDeals.com Hat Tips 13
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #94 on: August 08, 2012, 12:38:30 AM »
secretary of the department of sanitation :P
Please don't be mevaze  הרה"ג הרה"ק גאב"ד דק"ק דד"פ  -lמרןMeshugener שליט"א.  :P :D

Only humor, no response necessary (do I really have to write that?).

Offline meshugener

 • Dansdeals Lifetime Presidential Platinum Elite
 • *********
 • Join Date: Feb 2012
 • Posts: 7085
 • Total likes: 62
 • DansDeals.com Hat Tips 4
 • Gender: Female
  • View Profile
 • Location: DDF
 • Programs: Amex Platinum, Chase Freedom 10X10 Exclusives, Avis Presidents Club, National Executive, Hertz 5 Star, Hilton Gold, Accor Platinum, Hyatt Platinum, Marriott Silver, SPG Gold, Club Carlson Gold
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #95 on: August 08, 2012, 08:18:28 AM »
Amen
Love me or hate me. I still love you.

Offline skyguy918

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Mar 2011
 • Posts: 3778
 • Total likes: 804
 • DansDeals.com Hat Tips 1
 • Gender: Male
  • View Profile
 • Location: Queens, NY
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #96 on: August 08, 2012, 10:56:54 AM »
Yeah yeah, blame it on the blogs...  :-X
"היינטיקע "גדולים
yahhh, ..for all those who still think we have "gedolim" today!
ehh, "Gedolim"... 
"Gedolim"?

Forgive me if I'm misreading you, but I can almost feel the derision dripping from your words. As to whom you were referring, I can only assume that you have some rabonim in mind who you feel the public holds of as gedolim, but in your estimation are unworthy of the title.

You can make your point in a respectful manner, that's what I'm getting at.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #97 on: August 08, 2012, 08:07:29 PM »
Please don't be mevaze  הרה"ג הרה"ק גאב"ד דק"ק דד"פ  -lמרןMeshugener שליט"א.  :P :D

Only humor, no response necessary (do I really have to write that?).
Oh, so now meshugener is a gaon olam, but other gedolim are fakes!?!?
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #98 on: August 08, 2012, 08:09:25 PM »
@Galitzyaner, the above post is a "  :P " post. I just had to respond.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline YitzyS

 • Dansdeals Lifetime Presidential Platinum Elite
 • *********
 • Join Date: Jan 2015
 • Posts: 5482
 • Total likes: 13264
 • DansDeals.com Hat Tips 34
 • Gender: Male
  • View Profile
 • Location: Lakewood, NJ
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #99 on: November 09, 2020, 11:12:50 AM »
In light of the petirah of Rav Dovid Feinstein, I wanted to put it out there that he wrote a fascinating English sefer on the Jewish calendar. It's a relatively short book, and any novice can read it and become acquainted with all the ins-and-outs of the Jewish calendar. It's really interesting and enlightening.

https://www.artscroll.com/Products/TJCH.html