Author Topic: Interesting things found in Seforim thread  (Read 20345 times)

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Interesting things found in Seforim thread
« on: June 27, 2012, 09:29:15 PM »
מספר הג''ר ירוחם ליוואוויץ זצ''ל שהגרנ''ט זצ''ל ''קנה ממש דרך הרשב''א ז''ל''

עי' בדעת תורה להג''ר ירוחם ליוואוויץ זצ''ל בפ' נשא עמוד נ''ג וז''ל, כשלמדתי ברדון, ולמדתי שם יחד עם הגאון ר' נפתלי זצ''ל, ידעתי דרכיו וכשרונותיו בכל כחותיו, אחד מדרכיו היה שכשהיו שואלים אותו איזה קושיא בשם הרשב''א ז''ל, היה הולך נבוך ומבוכה עד אשר היה בעצמו עומד על התירוץ של הרשב''א ז''ל. ופעם אחד הצעתי לפניו קושיא אחת של הרשב''א, ויצא ממני עד אשר בא עם תירוץ על הקושיא, וכשאמרתי לו כי עדיין  לא כיון נכונה, הוסיף לעיין ואמר עוד תירוץ, ואמרתי לו שוב כי עדיין לא כיון לדברי הרשב''א ז''ל, ושוב הביא לי עוד תירוץ שלישי, ואז גליתי לפניו כי אמנם כל שלשת התירוצים מכוונים לדברי הרשב''א ז''ל, ונשתוממתי על הרעיון לראות גודל ישרותו, כי קנה ממש דרך הרשב''א ז''ל, וכמובן ששמחתו אז היתה עד למרבה, עכ''ל.
« Last Edit: June 27, 2012, 09:54:06 PM by Lamdan »
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #1 on: June 27, 2012, 09:33:29 PM »
''מספר הג''ר מאיר שמחה זצ''ל, שחלם "ועמד הרשב''א ז''ל ואמר, שבדבינסק יושב רב אחד ולומד, וכיון אל האמת יותר ממני

עי' בהקדמת הג''ר חיים שטיין זצ''ל (ראש ישיבת טלז) לספר מקור ברוך שכותב וז''ל, שמעתי מפיו הק' (של בעל המקור ברוך זצ''ל), שכשבקר פעם את הגאון ר' מאיר שמחה בדבינסק, מצאו שהיה שמח ביותר וזחה דעתו עליו, ואמר לו שזה עתה נתחדש לו דבר נפלא לאמיתו של תורה, וכשהתנמנם קצת ראה בחלומו שבפלמיא של מעלה יושבים כל גדולי עולם ומשוחחים ביניהם שעתה חסר בעולם התורה מי שיכוון אל האמת. ועמד הרשב''א ז''ל ואמר, שבדבינסק יושב רב אחד ולומד, וכיון אל האמת יותר ממני. וזהו שבתשובות הרשב''א סי' רע''ו נשאל על לשון הגמ' חולין כ''ב, דעולת העוף אינה באה אלא ביום כמו חטאת בהמה, ומקשי ביום מביום נפקא, סד''א הנ''מ חטאת העוף אבל עולת העוף אימא לא קמ''ל. וזה תמוה - דאיך יעלה על הדעת שתהיה כשרה בלילה - וכתב, דגירסא משובשת היא ויש למוחקה. והגאון רמ''ש פי' זה ע''פ דברי הראב''ע ויקרא ה' ז' שכ' דהא דחייבה תורה להביא תחת חטאת בהמה - חטאת העוף ועולת העוף, זהו מפני שבחטה''ע ליכא אימורין, לכן צריך להביא עוה''ע תחת אימורין של חטאת בהמה, ולזה הו''א דעוה''ע כשר בלילה כמו אימורין שהרי עיקר הבאתו הוא במקום אימורין, וגירסת הגמ' נכונה. והנה עצם הדבר כבר מובא באור שמח הל' מע''ש ונ''ר פ''ז ה''ג, ובמלואים מוסיף גירסת הרשב''א, וכותב שם ''ושמחתי מאד שהנחתי ד' בדרך אמת'', רק מסיפור המעשה רואים אנו כמה גדלה שמחתו בהרגישו שכיוון לאמתה של תורה, עכ''ל
« Last Edit: June 27, 2012, 09:53:46 PM by Lamdan »
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #2 on: June 27, 2012, 09:50:07 PM »
כותב הבן יהוידע דהשו''ט בהגמ' סנהדרין בענין 'אם לעמל תורה אם לעמל שיחה', הוא המחלוקת בין הגר''א זצ''ל והבעש''ט זצ''ל.

איתא בגמ' סנהדרין דף צ''ט:, ''א''ר אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר (איוב ה') 'כי אדם לעמל יולד', איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר 'כי אכף עליו פיהו' הוי אומר לעמל פה נברא, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר (יהושע א') 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך' הוי אומר לעמל תורה נברא''.
ועי' בבן יהוידע שם שכותב וז''ל, 'ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה', פירוש, הכתוב אומר 'פיהו', ולימוד התורה הוא בפה, וגם שיחה זו תפילה היא בפה וכו', והיינו ענין המחלוקת שיש בין דיעות אשכנזים פרושים לאשכנזים חסידים, בזמן הגאון רבנו אליהו מווילנא ז''ל והרב החסיד רבי ישראל בעל שם טוב ז''ל, דלפי דעת אשכנזים החסידים הוא שצריך שיתפללו כל התפילה מן פרשת העקידה עד עלינו לשבח בכונה גדולה, שלא יוציא מפיהם תיבה אחת בלי כונה, ואע''פ שעל ידי כך צריכין להאריך ביותר, ויעבור רוב שעות היום בשלש תפילות, ולא ישאר זמן לעסק התורה כי אם דבר מועט, לית לן בה, כי העיקר הוא שיחת התפילה, ודעת הפרושים להתפלל בדרך ממוצע, כדי שלא יאריכו זמן הרבה בתפילה, וישאר להם זמן מרובה בשביל עסק התורה, ומסיק כדעת הפרושים ''כשהוא אומר 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך' הוי אומר לעמל תורה נברא'', עכ''ל.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #3 on: June 27, 2012, 09:55:12 PM »
I love this kind of stuff, does anyone have something interesting to share?
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline JEWDA

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 3660
 • Total likes: 7
 • DansDeals.com Hat Tips 75
  • View Profile
 • Programs: Dansdeals PRESIDENTIAL Platinum Elite, SPG Gold, Hyatt Diamond, HHonors Gold, Avis Presidents Club, King Fisher Silver, Hertz #1 Club President Circle Gold, SIXT Platinum, PC Platinum Elite
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #4 on: June 27, 2012, 09:55:51 PM »
NO
Your Ad Can Be Here! PM For Lowest Rates.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline good sam

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Jun 2011
 • Posts: 3358
 • Total likes: 555
 • DansDeals.com Hat Tips 10
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #6 on: June 27, 2012, 10:18:51 PM »
מספר הג''ר ירוחם ליוואוויץ זצ''ל שהגרנ''ט זצ''ל ''קנה ממש דרך הרשב''א ז''ל''

עי' בדעת תורה להג''ר ירוחם ליוואוויץ זצ''ל בפ' נשא עמוד נ''ג וז''ל, כשלמדתי ברדון, ולמדתי שם יחד עם הגאון ר' נפתלי זצ''ל, ידעתי דרכיו וכשרונותיו בכל כחותיו, אחד מדרכיו היה שכשהיו שואלים אותו איזה קושיא בשם הרשב''א ז''ל, היה הולך נבוך ומבוכה עד אשר היה בעצמו עומד על התירוץ של הרשב''א ז''ל. ופעם אחד הצעתי לפניו קושיא אחת של הרשב''א, ויצא ממני עד אשר בא עם תירוץ על הקושיא, וכשאמרתי לו כי עדיין  לא כיון נכונה, הוסיף לעיין ואמר עוד תירוץ, ואמרתי לו שוב כי עדיין לא כיון לדברי הרשב''א ז''ל, ושוב הביא לי עוד תירוץ שלישי, ואז גליתי לפניו כי אמנם כל שלשת התירוצים מכוונים לדברי הרשב''א ז''ל, ונשתוממתי על הרעיון לראות גודל ישרותו, כי קנה ממש דרך הרשב''א ז''ל, וכמובן ששמחתו אז היתה עד למרבה, עכ''ל.
Google Translate has made R' Yeruchim a doctor
If you don't care why would you comment?
HT: DMYD

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #7 on: June 27, 2012, 10:45:03 PM »
Just one more,

ביאור מהיפה תואר למה מכוסה מבני אדם מה בעיבורה של אשה

איתא במדרש רבה פ' תולדות פרשה ס''ה, ''תני שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ואלו הן, יום המיתה, ויום הנחמה, ועומק הדין, ואין אדם יודע במה הוא משתכר, ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, ומלכות הרשעה אימתי נופלת וכו', ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, דכתיב (קהלת י''א) כעצמים בבטן המלאה''. ועי' ביפה תואר שכותב וז''ל, אם ידע מה בבטן האשה, אז תצטער האב והאם בימי הריונה אם תתעבר בוולד שלא כרצונם. וגם אם ידעו מראש כי היא הרה ללדת זכר אשר זה חפצם, אז תקטן השמחה בלדתה, ולא יהיה לה הגמול על החבלי לידה, עכ''ל.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline good sam

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Jun 2011
 • Posts: 3358
 • Total likes: 555
 • DansDeals.com Hat Tips 10
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #8 on: June 27, 2012, 11:56:09 PM »
That last one is quite interesting
If you don't care why would you comment?
HT: DMYD

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #9 on: June 28, 2012, 09:08:00 AM »
כתוב בשם הגר''א זצ''ל, שיופי - כשהיא ביחד עם יראת ה' - ''היא מעלה גדולה''

 עי' בספר בית אבות על פרקי אבות להג''ר שלמה זלמן זצ''ל נכד הג''ר אברהם זצ''ל בעל מחבר ספר 'מעלות התורה' אחי הגר''א זצ''ל, פ''ה משנה י''ט, שכותב וז''ל,  פי' ד''ז (דודי זקני) הגר''א ז''ל מווילנא הפסוק (משלי ל''א - ל') שקר החן והבל יופי אשה יראת ה' היא תתהלל, וקשה אם חן ויופי הוא הבל ושקר, איך משבח הכתוב בדבר שקר, שאמר (ויצא כ''ט - י''ז) ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה, ואמר הוא ז''ל, שהיופי הוא הבל ושקר אם היא לבד, אבל באשה יראת ה' היא מעלה גדולה, וה''פ שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא - היינו החן והיופי שמוזכר למעלה - תתהלל, ומילת 'היא' קאי על החן והיופי שאמר תחילה, עכ''ל. וכן גם הובא בשם הגר''א זצ''ל בספר דרך אבות על פרקי אבות להג''ר מאיר נכד בעמח''ס 'מעלות התורה' הנ''ל, פ''ד מ''א, ע''ש. והנה עי' ברש''י בפ' חיי שרה כ''ג - א', על הפסוק 'ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנה', שכותב וז''ל, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך וכו', ובת כ' כבת ז' ליופי, עכ''ל, ועי' בגור אריה להמהר''ל ז''ל שם שכותב וז''ל, ואם תאמר למה משבח אותה ביופי, והלא כתיב שקר החן וגו'. ונראה לומר דקרא לא איירי ביופי וכו', עכ''ל, ע''ש. ועי' בספורנו בפ' שמות ב' - ב', על הפסוק 'ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא', שכותב וז''ל, 'כי טוב הוא' - יפה, כמו 'כי טובות הנה' (בראשית ו' - ב'), ראתהו יפה יותר ממה שהיה מורגל, וחשבה שזה היה לתכלית מכוון מאת יוצרו, כי אמנם יופי התבנית יורה על טוב מזג החומר ושלמות הכח המצייר, עכ''ל. ועי' מש''כ הבן יהוידע בב''מ דף פ''ד., על מה שאיתא בגמ' שם, ''ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה, אמר כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצוה לפגעו בי, כי היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי גמירי אורייתא כוותי'', וז''ל הבן יהוידע, קשה, יופי לבנים למאי אצטריך, ואין זה הגון אלא לבנות, ונראה לתרץ בס''ד, דאם הת''ח יפה יוליד בנות יפות, ובפרט אם יזדמן גם אשתו יפה, וכיון דבנותיו יפות קפצי עלייהו העשירים ולוקחים אותם בלא ממון, גם עליו יקפצון העשירים לתת לו בתם, ואז ממילא אח''כ יחזיקו בידו, וישב בבהמ''ד על התורה ועל העבודה, עכ''ל.;
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline damaxer91

 • Dansdeals Presidential Platinum Elite
 • ********
 • Join Date: Jul 2008
 • Posts: 3182
 • Total likes: 62
 • DansDeals.com Hat Tips 6
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #10 on: June 28, 2012, 09:33:19 AM »
Much easier with Otzar Chochma I guess

Offline aussiebochur

 • Dansdeals Lifetime Presidential Platinum Elite
 • *********
 • Join Date: May 2010
 • Posts: 5325
 • Total likes: 7
 • DansDeals.com Hat Tips 24
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #11 on: June 28, 2012, 09:52:01 AM »
Much easier with Otzar Chochma I guess
Yup, type in anything and you get myriads of cool things popping up. Its incredible! Worth every penny.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #12 on: June 28, 2012, 01:51:47 PM »
Yup, type in anything and you get myriads of cool things popping up. Its incredible! Worth every penny.
Cant afford it, but hebrew books.org is also pretty good.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline AsherO

 • Global Moderator
 • Dansdeals Lifetime 30K Presidential Platinum Elite
 • **********
 • Join Date: May 2008
 • Posts: 30244
 • Total likes: 7134
 • DansDeals.com Hat Tips 79
  • View Profile
 • Location: NYC
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #13 on: June 28, 2012, 01:55:16 PM »
Yup, type in anything and you get myriads of cool things popping up. Its incredible! Worth every penny.

Do they have a filter for cool things?
100% of Likes will be donated to support our brothers and sisters in Eretz Yisrael

Offline meshugener

 • Dansdeals Lifetime Presidential Platinum Elite
 • *********
 • Join Date: Feb 2012
 • Posts: 7085
 • Total likes: 62
 • DansDeals.com Hat Tips 4
 • Gender: Female
  • View Profile
 • Location: DDF
 • Programs: Amex Platinum, Chase Freedom 10X10 Exclusives, Avis Presidents Club, National Executive, Hertz 5 Star, Hilton Gold, Accor Platinum, Hyatt Platinum, Marriott Silver, SPG Gold, Club Carlson Gold
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #14 on: June 28, 2012, 03:38:50 PM »
HebrewBooks is in searchable format?
Love me or hate me. I still love you.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #15 on: June 28, 2012, 04:16:28 PM »
Unfortanately this has been applied lately by me halacha lemaasah :)

כותב החינוך דאין איסור אונאת דברים ''אם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו''

עי' בחינוך מצוה של''ח (שלא להונות אחד מישראל בדברים) שכותב וז''ל, שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו וכו', ואולם לפי הדומה, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים שלא יענהו השומע, שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה שתיקתו כמודה על החירופין, ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו וכו', ויש לנו ללמוד דבר זה, שמותר לנו לענות כסיל, לפי הדומה, מאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהורגו, שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבול הנזקין מיד חבירו, כי יש לו רשות להנצל מידו, וכמו כן מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך, בכל דבר שיכול להנצל ממנו. ואולם יש כת בני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר, פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדי, ועליהם אמרו זכרונם לברכה (שבת דף פ''ח: ) הנעלבין ואינם עולבין, שומעין חרפתן ואינם משיבין, עליהם הכתוב אומר (שופטים ה' - ל''א) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, עכ''ל.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline meshugener

 • Dansdeals Lifetime Presidential Platinum Elite
 • *********
 • Join Date: Feb 2012
 • Posts: 7085
 • Total likes: 62
 • DansDeals.com Hat Tips 4
 • Gender: Female
  • View Profile
 • Location: DDF
 • Programs: Amex Platinum, Chase Freedom 10X10 Exclusives, Avis Presidents Club, National Executive, Hertz 5 Star, Hilton Gold, Accor Platinum, Hyatt Platinum, Marriott Silver, SPG Gold, Club Carlson Gold
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #16 on: June 28, 2012, 07:03:23 PM »
The Copy/Paste Master Thread
Love me or hate me. I still love you.

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #17 on: June 28, 2012, 07:26:45 PM »
The Copy/Paste Master Thread
I actually spent a long time typing up these things. If you don't enjoy stuff like this - don't read it. Why do you have to make a nasty remark?
« Last Edit: June 28, 2012, 08:52:09 PM by Lamdan »
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline Lamdan

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Gold Elite
 • ******
 • Join Date: Jul 2011
 • Posts: 773
 • Total likes: 8
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
 • Location: New Jersey
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #18 on: June 28, 2012, 10:54:01 PM »
הסבר מהג''ר יוסף שלום אלישיב שליט''א, למה מתפשטת המחלה שאין לה תרופה

עי' בקובץ תשובות להג''ר יוסף שלום אלישיב שליט''א ח''ג סי' ק''ה שכותב וז''ל, ומה הפלא שכידוע בזמן האחרון מתפשטת המחלה שאין לה תרופה, שהרי זה מדה כנגד מדה, שהרי הגמ' בשבת קי''ט אמרו ''כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו'', עכ''ל, ע''ש.
DD.com Main Site Deals 0 = DDF Loser

Offline mek

 • Dansdeals Platinum Elite + Lifetime Silver Elite
 • *****
 • Join Date: May 2012
 • Posts: 504
 • Total likes: 0
 • DansDeals.com Hat Tips 0
  • View Profile
Re: Interesting things found in Seforim thread
« Reply #19 on: June 29, 2012, 12:43:21 AM »
HebrewBooks is in searchable format?

Yeah but you can only search in a specific sefer. Its also not always that accurate